Algemene voorwaarden Awaretoday

1. Algemeen
1.1 Awaretoday biedt diensten aan, zoals adviserings-, detachering- en auditdiensten.
1.2 Deze algemene voorwaarden van Awaretoday zijn van toepassing op alle offertes van Awaretoday, op alle door Awaretoday aangeboden diensten en werkzaamheden en op alle met Awaretoday gesloten overeenkomsten.
1.3 Degene die met Awaretoday contracteert, aan wie Awaretoday offreert of anderszins haar diensten aanbiedt, hierna ook; Gebruiker, accepteert deze voorwaarden voor zichzelf, alsmede voor zijn/haar rechtsopvolg(st)er(s).
1.4 Gebruiker zal de voor zijn uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen eveneens opleggen aan haar werknemers of de door haar ingeschakelde derden.
1.5 Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en voorwaarden van Gebruiker, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
1.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Awaretoday zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Grondslag offertes
Offertes van Awaretoday zijn gebaseerd op de informatie die door Gebruiker is verstrekt. Gebruiker staat ervoor in, dat zij/hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst door Awaretoday heeft verstrekt. Awaretoday zal de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die in alle gevallen als een inspanningsverplichting zijn aan te merken, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Opdracht en vergoeding
3.1 Aan Awaretoday gegeven opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. Awaretoday zal de met Gebruiker gemaakte afspraken steeds schriftelijk vastleggen.
3.2 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat een prijsverhoging van de geoffreerde prijs zal ontstaan, zal hierover overleg worden gepleegd tussen partijen.
3.3 Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Awaretoday. Reisuren en verreden kilometers, kunnen eveneens in rekening worden gebracht. De door Awaretoday gemaakte kosten (zoals verzendkosten, vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden) worden, tenzij anders overeengekomen, aan de Gebruiker in rekening gebracht.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij de declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Bij niet tijdige betaling is Gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening. Indien betaling achterwege blijft, kan Awaretoday met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
4.3 Is Gebruiker in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
4.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Gebruiker, zijn alle Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

5 Incassokosten
5.1 Indien Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige voldoening van enige betaling uit hoofde van de overeenkomst, dan verbeurt hij, zonder dat ingebrekestelling vereist is, een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 500.
5.2 Indien Awaretoday hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Gebruiker.
5.4 Gebruiker is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

6. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Gebruiker
Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Gebruiker tijdig alle documenten en benodigde gegevens. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Gebruiker, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn. Als Awaretoday daarom verzoekt, verschaft de Gebruiker op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internetaansluiting. De werkruimte en toebehoren dienen te voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Gebruiker verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

7. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden door Gebruiker of door Awaretoday bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

8. Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk
8.1 Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning in het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de overeenkomst of de uitvoering daarvan toe te rekenen is aan Gebruiker, zal Awaretoday de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
8.2 Awaretoday behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in haar dienstverlening, prijzen of haar dienstverlening stop te zetten.

9. Duur en afsluiting van de (uitvoering van de) overeenkomst
De duur van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en de medewerking die wordt verleend. Awaretoday kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de overeenkomst zal zijn. In financiële zin is de overeenkomst ten einde gekomen, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient Gebruiker hierover te berichten. Indien niet binnen deze termijn is gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
10.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties bij de overeenkomst. Deze beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
10.2 Indien Gebruiker tot voortijdige beëindiging overgaat, houdt Awaretoday
zich het recht voor op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bij stopzetting door Gebruiker worden 3 maanden in rekening gebracht op basis van het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag. Awaretoday behoudt de aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Gebruiker onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld.
10.3 Awaretoday is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
10.4 Voorts is Awaretoday bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.5 Awaretoday kan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Gebruiker -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Gebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Awaretoday zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Awaretoday (eigenaar). Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de eigenaar. Gebruiker heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik van zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

12. Vertrouwelijkheid
12.1 In het kader van de overeenkomst zullen door Awaretoday zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de belangen van Gebruiker.
12.2 Awaretoday zal de gegevens van Gebruiker niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is:
– op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
– ter bescherming van de rechten of het eigendom van Awaretoday;
– ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
– ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van derden.
12.3 Gebruiker zal zonder toestemming aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van Awaretoday en haar dienstverlening, dan wel de door hem van Audit orde ontvangen rapportage ter beschikking stellen aan derden.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Awaretoday is de aansprakelijkheid van Awaretoday wegens tekortkomingen in de naleving van haar contractuele verplichtingen, in alle gevallen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in het kader van de werkzaamheden is ontvangen en in ieder geval gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000.
13.2 Bij overeenkomsten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt dat de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaande aan de fout.
13.3 Awaretoday is nimmer aansprakelijk voor schade wel direct of indirect is ontstaan door een tekortkoming in haar dienstverlening welke is ontstaan als gevolg van het niet nakomen van Gebruiker van een of meer bepalingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden.
13.4 Awaretoday is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 Eventuele aanspraken tegen Awaretoday dienen binnen één jaar nadat de schade ontdekt is of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, en in ieder geval steeds uiterlijk 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst c.q. de opdracht, bij Awaretoday te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen en verwerkt.
13.6 Gebruiker vrijwaart Awaretoday voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de overeenkomst schade lijden.

14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15. Geschillen
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter binnen het arrondissement waarbinnen Awaretoday is gevestigd. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dat verklaart.